رزرو سند (100196): تحليل پوششي داده ها مدل ها و كاربردها - امير كبير