رزرو سند (100180): مهندس كامپيوتر خود باشيد - فروزنده - محمدي