رزرو سند (100106): plc راهنماي جامع - انتشارات آفرنگ