رزرو سند (100099): ساخت ربات هاي پيشرفته ن.3 - سهيل صالحي