رزرو سند (100098): ساخت ربات هاي پيشرفته ن.2 - سهيل صالحي