رزرو سند (100096): چگونه با c++ برنامه بنويسيم ن.2 - ديتل