رزرو سند (100095): چگونه با c++ برنامه بنويسيم ن.1 - ديتل