رزرو سند (100066): روباتيك چگونه روبات بسازيم ن.2 - زارع پور