رزرو سند (100065): روباتيك چگونه روبات بسازيم ن.1 - زارع پور