رزرو سند (100052): سخت افزار كاربردي رايانه - جواد واحد احمديان