رزرو سند (100025): مدارهاي الكتريكي - انتشارات سپاهان