رزرو سند (100024): ماشينهاي الكتريكي - انتشارات سپاهان