رزرو سند (100023): تجزيه و تحليل سيستم ها - انتشارات سپاهان