رزرو سند (100017): نظريه زبانها و ماشينها - انتشارات سپاهان