رزرو سند (100015): ساختمان گسسته - انتشارات سپاهان