رزرو سند (100010): پردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از نرم افزار متلب - سيد ايوب مير طاوسي