رزرو سند (1702959): آرامش بعد از ط‌وفان‌ - كترال‌، دونالد روي‌، 1946 - م‌