رزرو سند (8419515): ارزيابي رابطه با آمريكا (از ديدگاه اقتصادي) - دادگر، حسن‌