شماره‌ی ثبت503180
نام سندفارسي يازدهم 11
مؤلف
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي ادبيات
ناشرمركز استعدادهاي درخشان دارالفنون
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت