شماره‌ی ثبت105257
نام سندتفسير نمونه جلد 2
مؤلف
مترجم
موضوع اصلیمرجع
ناشرمركز استعدادهاي درخشان دارالفنون
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت