شماره‌ی ثبت504300
نام سندزيست شناسي جامع جلد2- ن.1
مؤلفاميد شيخ حسني
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرگاج
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت