شماره‌ی ثبت504296
نام سندعربي كامل -ويژه كنكور
مؤلفعلي فيلي
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرگاج
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت