شماره‌ی ثبت201067
نام سندآموزش مفاهيم قرآن(3)
مؤلفمسعود وكيل
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشردارالقرآن الحكيم
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت