شماره‌ی ثبت201043
نام سندقصه هاي قرآن
مؤلفيوسف درودگر
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرياس بهشت
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت