شماره‌ی ثبت200364
نام سندپرسشهاي امروز جوانان 2
مؤلفمحمدعلي ديباجي و...
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرمدرسه
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت