شماره‌ی ثبت200176
نام سندگلبرگ هاي حسيني
مؤلفمحمد مطهر
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشردانش هوشيار
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت