شماره‌ی ثبت504159
نام سندزبان عربي كنكور - ن.2
مؤلفسهيلا خاكباز
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشركانون فرهنگي آموزش
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت