شماره‌ی ثبت504140
نام سندآمادكي براي كنكور سال چهارم 1- ن.3
مؤلفسيدعسگر حسيني
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرانديشه عصر
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت