شماره‌ی ثبت504124
نام سندشيمي سال چهارم 2- ن.2
مؤلفسيدعسگر حسيني
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرانديشه عصر
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت