شماره‌ی ثبت504076
نام سنددور دنيا در 4 ساعت ج اول 12 دوره كنكور رياضي
مؤلفهيات مولفان
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرگاج
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت