شماره‌ی ثبت504055
نام سند30 مجموعه سوال عمومي ج اول- ن.5
مؤلفهيات مولفان
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشركانون فرهنگي آموزش
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت