شماره‌ی ثبت79/21
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.21
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد24
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت