شماره‌ی ثبت78/13
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 8 زمستان 89- ج.13
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد22
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت