شماره‌ی ثبت556/1
نام سندبازار يابي و مديريت بازار- ج.1
مؤلفحسن الوداري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرپيام نور
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت