شماره‌ی ثبت555
نام سندسازمان هاي تعاوني و جامعه كانادا موسسات مردمي و مسايل تحول
مؤلفموري اي فولتوز
مترجممعنوي رجائي....
موضوع اصلیمديريت
ناشرتعاون
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت