شماره‌ی ثبت553
نام سندهمه چيز ممكن است تكينك هاي برتر فروش
مؤلفمهدي فخارزاده
مترجمغدير مهدوي الهام محمد زرين
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت