شماره‌ی ثبت548/3
نام سندهنر و دانش مذاكره- ج.3
مؤلفمارك شوئنفيلد و ريك شوئنفيلد
مترجمعلي مستاجران مسعود راجي
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشرني
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت