شماره‌ی ثبت350
نام سندحسابداري پيشرفته
مؤلفحسن همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشربشارت
سال انتشار1371 زمستان
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت