شماره‌ی ثبت545
نام سندبه سوي كامياني 1 نيروي عظيم دروني را فعال كنيد
مؤلفآنتوني رابيز
مترجممهدي مجرد زاده كرماني
موضوع اصلیمديريت
ناشرراه بين
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت110000