شماره‌ی ثبت544
نام سندبازاريابي انوبه در سياست دموكراسي درعصر تصاوير ساختگي
مؤلفبروس اي نيومن
مترجمارام طاعتي اميد مهديه
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت