شماره‌ی ثبت543
نام سندچك ليست مديران
مؤلفدرك رون تري
مترجمعباس دهقاني
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000