شماره‌ی ثبت542
نام سندراهنماي علمي مديريت دانش براي مالكان و مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط
مؤلفعلي حسين كشاورزي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه ريزي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت