شماره‌ی ثبت541
نام سنداشتباهات و موفقيت هاي مديريت
مؤلفروبرت اف . هارتلي
مترجممرتضي شاني
موضوع اصلیمديريت
ناشرسازمان مديريت صنعتي
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت20000