شماره‌ی ثبت540
نام سندسرمايه فكري مديرييت توسعه مدل هاي سنجش
مؤلفجليل خاوند كار احسان خانود كار افشين متقي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركز اموزش و تحقيقات صنعتي ايران
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت740000