شماره‌ی ثبت539
نام سندكارافريني سازماني
مؤلفاكرم هاديزاده مقدم فرج اله رحيمي فيل ابادي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرجانان
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت