شماره‌ی ثبت538
نام سندمديريت راهبردي ماليات در ايران
مؤلفعلي نقي بروجردي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشركوثر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت