شماره‌ی ثبت536
نام سنداستراتژي نوين ارزيابي
مؤلفناصر ازاد
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه آزاد اسلامي
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت65000