شماره‌ی ثبت535
نام سندنبرد با بوركراسي
مؤلفال گور
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرهمشهري
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت78000