شماره‌ی ثبت531
نام سندرموز موفقيت در تحصيلات دانشگاهي
مؤلفمحمد عرب مازار يزدي مريم عرب مازار يزدي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمام
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000