شماره‌ی ثبت529
نام سندمسئوليت اجتماعي سازمان ها
مؤلفپژوهشكده تحقيقات استراتژيك
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرتحقيقات استراتژيك
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت